Nabídka činností

Img
OBTÍŽNÉ KÁCENÍ

Jde o takzvané kácení ve stížených podmínkách, kdy existují překážky, které brání využití „standardních“ technik k pokácení stromu. Jedná se např. o případy, kdy stromy jsou obklopeny stavbami, stojí v těsné blízkosti elektrických, nebo jiných sítí, stojí v blízkosti frekventovaných silnic či železničních tratí, nebo jsou na rušných veřejných prostranstvích.

Ke kácení používáme více druhů technik. Většinou je nezbytný výstup do koruny a práce v ní s postupným odebíráním hmoty a jejím spouštěním. Využíváme horolezeckou a speciální arboristickou techniku a výbavu, vysokozdvižnou plošinu, jeřáb, případně kombinaci uvedeného. Základním hlediskem je vždy bezpečnost všech zúčastněných a vyloučení škod na majetku.

Samozřejmostí jsou kvalifikační předpoklady a pojištění rizik v dostatečné výši, k nim pak přidáváme zkušenosti nasbírané během 18 –ti leté praxe provozované tzv.“bez nehod.“

Neexistuje strom, který nelze bezpečně pokácet… 

ZDRAVOTNÍ ŘEZ

Jedná se o přísně definovaný druh zásahu na stojících stromech, jehož účelem bývá celkové zlepšení zdravotního stavu jedince a prodloužení jeho životnosti při zachování provozní bezpečnosti.

Při provádění zdravotního řezu jsou odstraňovány suché větve, větve napadené, nebo jejich části, dále křížící se větve, resp. jejich části. Odstraněny jsou dále větve zlomené či jinak poraněné. Lze též provést opravu nesprávně provedeného předešlého řezu, v místech, kde toto brání rychlejšímu zhojení ( pahýly). Obecně platí zásada, že řez se provádí na větvích do průměru max cca 5 cm, další zásadou pak je, že se bezdůvodně neodstraňují zdravé větve. Účelem není ani prosvětlení koruny, ani jiné její tvarování.

Většinou je nezbytný výstup do koruny a práce v ní. K tomu používáme samozřejmě vždy technologii bez použití hrotů s ohledem na zdravotní stav stromu. Důraz pak klademe na správné načasování, na správné vedení řezů a na nevybočení z mantinelů, které kategorie zdravotního řezu nese.

Na odborně provedený zdravotní řez strom v následujícím období obvykle reaguje zvýšením vitality, případně zpomalením průběhu onemocnění a zmírněním jeho projevů. 

BEZPEČNOSTNÍ ŘEZ

Jedná se o zásah, který si klade za cíl snížit bezpečnostní rizika v okolí daného stromu.

Jsou odstraňovány větve suché a zalomené.

Dále jsou odstraňovány větve, případně části korun, které mají defekty, jejichž rozsochy jsou nestabilní, nebo z jiného důvodu nezaručují stabilitu do budoucna.

Také při tomto druhu zásahu klademe důraz na to, aby nedošlo k trvalému poškození stromu

( např. v důsledku příliš radikálně provedeného řezu..) a snažíme se vždy zvažovat všechna možná řešení, např. instalace dynamických či statických vazeb v koruně.

VÝCHOVNÉ A ZMLAZOVACÍ ŘEZY

Jde o druh zásahů, které přímo ovlivňují budoucí habitus, resp. tvar koruny stromu.

Výchovným řezem se snažíme u daného jedince docílit a podpořit vytvoření habitu typického pro daný druh, případně kultivar. Výchovným řezem lze dále do určité míry také ovlivnit a minimalizovat  možnost kolize koruny s blízkými překážkami. Jde o případy, kdy se stromy nacházejí v blízkosti např. staveb, elektrického či jiného vedení, dále sem patří případy, kdy je potřeba udržovat podél komunikací a koridorů potřebnou průjezdnou výšku apod.

Zmlazovacím řezem snižujeme zpravidla u mladých stromů korunu k její bázi a tento zásah pravidelně opakujeme.

OSTATNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ – DYNAMICKÉ A STATICKÉ VAZBY V KORUNÁCH, KOTVENÍ STROMŮ

V případech, kdy nelze řezem zajistit provozní bezpečnost stromů aniž by došlo k jejich trvalému poškození, lze aplikovat dynamické, resp. statické vazby v korunách stromů.

Tyto technologie volíme a doporučujeme vždy v případech, kdy strom ať již díky svému věku a vzrůstu, či díky druhu stanoviště, nebo díky defektům či počínajícímu onemocnění již není provozně bezpečným a přesto se zároveň jedná o jedince, který je významný a zároveň je žádoucí zachovat korunu v téměř nezměněné podobě.

Specifický přístup dále často vyžadují jedinci, kteří již jako tzv. „veteráni“ vstupují do stadia postupné degradace a rozpadu koruny. Jde li opět o významné stromy a nacházejí li se na stanovištích, která ohrožují, lze výjimečně přistoupit k radikálním zásahům ( např.vytvoření tzv. torza s náhradním habitusem ) a takto umožnit, aby strom i nadále plnil na stanovišti úlohu jakési dominanty.

ODBORNÉ POSUDKY

Každý jednotlivý případ v péči o vzrostlé stromy je nutné posoudit na místě, zhodnotit a navrhnout konkrétní vhodné opatření, nebo jejich kombinaci. Také finanční náročnost lze přesně stanovit pouze při prohlídce, výjimečně ji lze hrubě odhadnout na základě fotografií.

Základní posouzení Vašeho případu, návrh opatření a cenovou nabídku Vám vyhotovíme zdarma.

Dále nabízíme možnost vyhotovení písemného tzv. odborného posudku, či inventarizace parků, zahrad či alejí. Těchto dokumentů lze použít např. při žádostech o finanční příspěvky na realizaci opatření, nebo pří žádostech o povolení ke kácení dřevin apod. 

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE DŘEVNÍ HMOTY

Samozřejmou součástí našich realizací je úklid na pracovišti po ukončení zásahu i v jeho průběhu. Dřevní hmota, která je majetkem zadavatele, je roztříděna a rozmanipulována dle velikosti  a dělena na požadovaný rozměr. V případě zájmu lze dřevní hmotu kompletně zlikvidovat. Dále nabízíme možnost odstranit pomocí mobilní frézy pařezy vzniklé po provedeném kácení.

SBĚRY REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU

Provádíme sběr semen, roubů a jiného reprodukčního materiálu ze stojících stromů bez jejich poškození. Zpravidla se jedná o materiál z významných porostů a bývá využit k vytvoření genofondu, který pak zpětně obohacuje porosty.